23 กันยายน 2557 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (ผอ.ศิริวัตร บุญประสพ) และคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม