ศูนย์การเรียนรู้นอกที่ตั้งโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม บ.กะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้แก่ การเลี้ยงกบบ่อซีเมนต์ อิฐดินประสาน มะนาวบ่อซีเมนต์ ฯลฯ วิทยากรท้องถิ่น นายอำคา รัตนวัน