23 กันยายน 2557 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (ผอ.ศิริวัตร บุญประสพ) และคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
 

  

  

  

 
ศูนย์การเรียนรู้นอกที่ตั้งโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม บ.กะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้แก่ การเลี้ยงกบบ่อซีเมนต์ อิฐดินประสาน มะนาวบ่อซีเมนต์ ฯลฯ วิทยากรท้องถิ่น นายอำคา รัตนวัน